PVC Globe Valves

16 items

3 CPVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK030C
 • Mfg Item: GL-ERK-030C
 • Manufacturer: Spears
$869.50
4 PVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK040
 • Mfg Item: GL-ERK-040
 • Manufacturer: Spears
$701.35
4 CPVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK040C
 • Mfg Item: GL-ERK-040C
 • Manufacturer: Spears
$985.80
6 PVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK060
 • Mfg Item: GL-ERK-060
 • Manufacturer: Spears
$1077.55
6 CPVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK060C
 • Mfg Item: GL-ERK-060C
 • Manufacturer: Spears
$1407.95
2-1/2 PVC Viton Globe Valve Repair
 • R&R Item #: RGGLVRK025
 • Mfg Item: GL-VRK-025
 • Manufacturer: Spears
$600.30
2-1/2 CPVC Viton Globe Valve Repair
 • R&R Item #: RGGLVRK025C
 • Mfg Item: GL-VRK-025C
 • Manufacturer: Spears
$844.50
3 PVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK030
 • Mfg Item: GL-VRK-030
 • Manufacturer: Spears
$666.60
3 CPVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK030C
 • Mfg Item: GL-VRK-030C
 • Manufacturer: Spears
$954.80
4 PVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK040
 • Mfg Item: GL-VRK-040
 • Manufacturer: Spears
$771.05
4 CPVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK040C
 • Mfg Item: GL-VRK-040C
 • Manufacturer: Spears
$1084.90
2-1/2 PVC EPDM Globe Valve Repair K
 • R&R Item #: RGGLERK025
 • Mfg Item: GL-ERK-025
 • Manufacturer: Spears
$539.70
6 PVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK060
 • Mfg Item: GL-VRK-060
 • Manufacturer: Spears
$1099.65
6 CPVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK060C
 • Mfg Item: GL-VRK-060C
 • Manufacturer: Spears
$1549.30
2-1/2 CPVC EPDM Globe Valve Repair
 • R&R Item #: RGGLERK025C
 • Mfg Item: GL-ERK-025C
 • Manufacturer: Spears
$760.05
3 PVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK030
 • Mfg Item: GL-ERK-030
 • Manufacturer: Spears
$598.10